Topografie, Cadastru, Intabulari Deva

Servicii topografice, cadastrale, geodezie Deva

Servicii

Etapele întabulării

Pentru a înregistra un imobil în cadastru şi cartea funciară trebuie să parcurgeţi următoarele etape:

A
Alegerea unui expert cadastral, topograf, persoană fizică sau juridică autorizată
Expertul va executa documentaţia cadastrală, adică va identifica amplasamentul imobilului, va realiza măsurători şi va întocmi planurile şi materialele tehnice pentru dosar.

B
Depunerea dosarului unic
Dosarul se depune la biroul de cadastru şi publicitare imobiliară (BCPI) în circumscripţia căruia se află situat imobilul.

C
Soluţionarea dosarului
Se realizează de către angajaţii BCPI şi constă in:
a. recepţia şi alocarea numărului cadastral
b. înscrierea în cartea funciară

D
Eliberarea documentelor
a. încheierea de carte funciară, care atestă întabularea dreptului de proprietate în cartea funciară
b. extrasul de carte funciară pentru informare, care atestă situaţia juridica la zi a imobilului
c. extrasul din planul cadastral de carte funciară, care prezintă modalitatea de înregistrare grafică a imobilului

Aceste trei documente se eliberează proprietarului imobilului, împuternicitului acestuia sau persoanei fizice sau juridice autorizate care a depus dosarul.

Aceste documente pot fi liberate de administratura BCPI sau se pot transmite prin poştă.